Op deze pagina vindt u algemene informatie over OBS de Westwijzer.

Lestijden

Om 08:15 uur worden de deuren van de school geopend en kunnen de kinderen naar binnen via de ingang van hun eigen leerjaar.

Groepen 1 t/m 4

maandag, dinsdag en donderdag 08:30 – 14:45 uur
woensdag en vrijdag 08:30 tot 12:30 uur

Groepen 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 – 14:45 uur
woensdag 08:30 – 12:30 uur

Op de Westwijzer hebben wij een tussenschoolse opvang waar alle leerlingen tussen de middag overblijven.

Verzuim & verlof

Als een kind door ziekte of iets anders niet op school kan komen, moet dit dezelfde dag vóór 8:30 uur telefonisch worden gemeld. Als u verzuimt de school te melden waarom uw kind er niet is, moet de school dit aantekenen als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer uw kind door bepaalde omstandigheden onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij dat u dit de leerkracht van tevoren laat weten. Bij voorkeur vragen wij u deze bezoeken zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen.

Wanneer een kind zonder bericht niet op school is, zal de school contact opnemen met de ouders/verzorgers om te informeren wat er aan de hand is. Als dit geen duidelijkheid geeft of het kind vaker zonder geldige reden verzuimt of té laat op school aanwezig is, schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente in. Deze nodigt de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Wanneer u i.v.m. familieomstandigheden (geboorte, huwelijk, overlijden) voor uw kind een vrije dag wilt hebben, moet u dit aanvragen bij de directie.

U kunt niet buiten de schoolvakanties op vakantie. Wanneer dit door buitengewone omstandigheden toch zou moeten, dient u dit minimaal 6 weken van tevoren aan te vragen. De regels die hiervoor gelden vindt u terug op het verlofaanvraagformulier dat u kunt krijgen via de administratie van de school. Aanvragen die te laat binnen zijn, worden niet in behandeling genomen. U krijgt dan dus geen toestemming meer.

De school moet elke vorm van ongeoorloofd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan uiteindelijk een boete opleggen.

Verzuim aansluitend aan een vakantie moet door de school altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal het verzuim dan verder beoordelen.

Schoolkalender

Hier kunt u onze schoolkalender downloaden. Gedurende het schooljaar zullen er nog activiteiten bij komen. De updates kunt u terugvinden in de digitale agenda.

Bestuur

De Westwijzer is één van de elf scholen van Amstelwijs, Stichting voor primair openbaar onderwijs Amstelveen.

Ouderraad

Wij vinden het contact tussen school en ouders erg belangrijk op de Westwijzer. Samen, school en ouders, zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Wij proberen dan ook een zo goed mogelijke samenwerking te creëren. De Ouderraad, in samenwerking met de klassen-contactouder(s), speelt daarin een belangrijke rol. Een groep ouders die zich inspant om de kinderen tijdens hun schoolperiode op de Westwijzer iets extra’s te bieden.

De Ouderraad organiseert samen met het schoolteam de ‘extraatjes’, zoals Sinterklaas en Kerst, het schoolreisje, sportactiviteiten en andere speciale evenementen. Daarnaast houdt de Ouderraad zich bezig met zaken, zoals excursies, het regelen van de schoolfotograaf, de jaarvergadering en het ondersteunen van het afscheid van groep 8.  De Ouderraad en contactouders vormen aldus een heel belangrijk netwerk tussen ouders onderling. 

Ouders die interesse hebben in deze taak binnen de ouderraad op de Westwijzer, kunnen hierover contact opnemen met de één van de Ouderraadsleden of de directie van de school via: OR@westwijzer.nl / info@westwijzer.nl 

De ouderraad bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar 2023 – 2024 uit: Anne Quint en Khadija Sajem. Dus wie komt de OR versterken aankomend schooljaar?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Om veel activiteiten te kunnen organiseren, is geld nodig. Daarvoor wordt er door de ouderraad, ieder schooljaar, een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Hiervoor krijgt elke ouder, lopende het schooljaar, via schoolkassa een betaalverzoek.  De vrijwillige ouderbijdrage is een belangrijke bron van financiële steun voor de Westwijzer. Het is een bijdrage die ouders vrijwillig kunnen doen om de eerder genoemde extra activiteiten en voorzieningen te realiseren die het reguliere onderwijsaanbod verrijken en de leerervaring van onze leerlingen versterken. De vrijwillige ouderbijdrage is een aanvulling op de reguliere financiering van de school en maakt het mogelijk om diverse waardevolle initiatieven te realiseren.

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we verschillende extra activiteiten en voorzieningen bekostigen, zoals:

  1.     Excursies: Dankzij de ouderbijdrage kunnen we leerzame en leuke excursies organiseren die bijdragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.
  2.   Culturele activiteiten: We kunnen culturele activiteiten en workshops organiseren die de creativiteit en culturele bewustwording van onze leerlingen stimuleren.
  3.   Sportevenementen: De ouderbijdrage maakt het mogelijk om sportieve evenementen en sportdagen te organiseren die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen.
  4. Feestelijke vieringen: Met de bijdrage kunnen we feestelijke gelegenheden, zoals Sinterklaas, Kerst en het eindfeest, extra speciaal maken voor onze leerlingen.
  5.   Verbeteringen aan de schoolomgeving: We kunnen investeren in verbeteringen aan de schoolomgeving, zoals het inrichten van de schoolbibliotheek of het aanschaffen van extra leermaterialen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Het staat ouders vrij om wel of niet bij te dragen aan de ouderbijdrage, en het al dan niet betalen van de bijdrage heeft geen invloed op de toelating of deelname van leerlingen aan schoolactiviteiten. We willen dat alle leerlingen op de Westwijzer gelijke kansen hebben om deel te nemen aan alle activiteiten, ongeacht de betaling van de ouderbijdrage.

We zijn dankbaar voor de steun en vrijwillige bijdragen van ouders, omdat ze een waardevolle rol spelen bij het verrijken van ons onderwijsaanbod op de Westwijzer. Dankzij de ouderbijdrage kunnen we onze leerlingen een rijke en diverse leerervaring bieden die hun ontwikkeling en groei bevordert. Samen met de OR werkt het schoolteam aan een bloeiende leergemeenschap waarin iedereen kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.

De data van de Ouderraad Vergaderingen zijn in de kalender en agenda opgenomen. (Wijzigingen voorbehouden).

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Westwijzer bestaat uit een door ouders gekozen oudergeleding en een door personeel gekozen personeelsgeleding. De leden van de MR kennen een zittingsperiode van twee jaar en indien herkozen nog 1x een periode van twee jaar. De MR is bevoegd tot het bespreken van ‘alle aangelegenheden de school betreffende’. Vergaderingen zijn openbaar en de MR brengt verslag uit aan ouders en personeel. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata vindt u terug in de agenda.

In de MR hebben dus ouders en leerkrachten zitting. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school.

De oudergeleding van de MR bestaat aankomend schooljaar uit: Paul (voorzitter) en Tatiana De personeelsgeleding van de MR bestaat aankomend schooljaar uit:  Veerle Alting (vervanger) Devi Nijhof (secretaris).

Heeft u een onderwerp dat besproken dient te worden door de Medezeggenschapsraad? Stuur dan een mail naar mr@westwijzer.nl 

Notulen 2023/2024

 

Agenda 2023/2024

 

 

 

 

 

Cloudwise / COOL

De leerkrachten van de Westwijzer werken sinds 2019 met Cloudwise.

Team 2023 – 2024

Directie

Ruud Sahertian
Directeur

Marlies Veenhof
Adjunct-directeur / Intern begeleider groep 1-4
(ma-di-wo-do)

Leerkrachtenteam

Juf Maaike Bezemer
Groep 1-2A
(ma-di-do-vrij)

Juf Veerle Alting
Groep 1-2A
(wo)

Juf Monique van Wijk
Groep 1-2B
(wo-do-vrij)

Juf Tanja Radevic
Groep 1-2B
(ma-di)

Juf Elif Erhotamis
Groep 1-2C
(ma-di-wo)

Juf Tanja Radevic
Groep 1-2C
(do-vrij)

Juf Vera Willebrand
Groep 3A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Nathalie Burgers
Groep 4
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Veerle Alting
Groep 4/5
(ma-di)

Juf Melody Emmelot
Groep 4/5
(wo-do-vrij)

Juf Devi Nijhof
Groep 5/6
(ma-do-vrij)

Meester Sam Konst
Groep 5/6
(di-woe)

Juf Jette Mulder
Groep 6
(ma-di-wo-do-vrij)

Meester Fred Melgers
Groep 7A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Chayenne Green
Groep 7B
(ma-di-wo)

Meester Abdullah Erik
Groep 7B
(do-vrij)

Juf Shalinda Druiventak
Groep 8A
(ma-di-do-vrij)

Juf Astrid Mechielsen
Groep 8A
(wo)

Juf Astrid Mechielsen
Groep 8B
(ma)

Juf Latifa Ait Bouhssini
Groep 8B
(di-wo-do-vrij)

Ondersteunend personeel

Juf Marlies Veenhof
Intern begeleider 1-4
(ma-di-wo-do)

Juf Marieke Vesseur
Intern Begeleider 5-8
(di-wo)

Eveline Reekers
Administratie
(ma-wo-do)

Juf Inge Hermarij
Onderwijsassistente 1-4
(ma-di-do-vrij)

Juf Tess Möring
Onderwijsassistente 5-8
(ma-di-do)

Meester Bob Titulaer
Bewegingsonderwijs
(ma-di-do-vrij)

Monique Peereboom
Coördinator TSO
(ma-di-vrij)

Zoran Marinovic
Conciërge
(ma-di-do-vrij)