Op deze pagina vindt u algemene informatie over OBS de Westwijzer.

Lestijden

Om 08:15 uur worden de deuren van de school geopend en kunnen de kinderen naar binnen via de ingang van hun eigen leerjaar.

Groepen 1 t/m 4

maandag, dinsdag en donderdag 08:30 – 14:45 uur
woensdag en vrijdag 08:30 tot 12:30 uur

Groepen 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 – 14:45 uur
woensdag 08:30 – 12:30 uur

Op de Westwijzer hebben wij een tussenschoolse opvang waar alle leerlingen tussen de middag overblijven.

Verzuim & verlof

Als een kind door ziekte of iets anders niet op school kan komen, moet dit dezelfde dag vóór 8:30 uur telefonisch worden gemeld. Als u verzuimt de school te melden waarom uw kind er niet is, moet de school dit aantekenen als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer uw kind door bepaalde omstandigheden onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij dat u dit de leerkracht van tevoren laat weten. Bij voorkeur vragen wij u deze bezoeken zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen.

Wanneer een kind zonder bericht niet op school is, zal de school contact opnemen met de ouders/verzorgers om te informeren wat er aan de hand is. Als dit geen duidelijkheid geeft of het kind vaker zonder geldige reden verzuimt of té laat op school aanwezig is, schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente in. Deze nodigt de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Wanneer u i.v.m. familieomstandigheden (geboorte, huwelijk, overlijden) voor uw kind een vrije dag wilt hebben, moet u dit aanvragen bij de directie.

U kunt niet buiten de schoolvakanties op vakantie. Wanneer dit door buitengewone omstandigheden toch zou moeten, dient u dit minimaal 6 weken van tevoren aan te vragen. De regels die hiervoor gelden vindt u terug op het verlofaanvraagformulier dat u kunt krijgen via de administratie van de school. Aanvragen die te laat binnen zijn, worden niet in behandeling genomen. U krijgt dan dus geen toestemming meer.

De school moet elke vorm van ongeoorloofd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan uiteindelijk een boete opleggen.

Verzuim aansluitend aan een vakantie moet door de school altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal het verzuim dan verder beoordelen.

Schoolkalender

Hieronder kunt u onze schoolkalender downloaden. Gedurende het schooljaar zullen er nog activiteiten bij komen. De updates kunt u terugvinden in de digitale agenda.

Bestuur

De Westwijzer is één van de elf scholen van Amstelwijs, Stichting voor primair openbaar onderwijs Amstelveen.

Ouderraad

Wij vinden het contact tussen school en ouders erg belangrijk op de Westwijzer. Samen, school en ouders, zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Wij proberen dan ook een zo goed mogelijke samenwerking te creëren.

De ouderraad, in samenwerking met de klassencontactouder(s), speelt daarin een belangrijke rol. Deze groep ouders spant zich in om de kinderen tijdens hun schoolperiode op de Westwijzer iets extra’s te bieden. De ouderraad organiseert samen met het schoolteam de ‘extraatjes’, zoals Sinterklaas en Kerst, schoolreisjes, sportactiviteiten en andere speciale evenementen. Daarnaast houdt de ouderraad zich bezig met zaken zoals excursies, het regelen van de schoolfotograaf, de jaarvergadering en het afscheid van groep 8.

Om veel activiteiten te kunnen organiseren, is geld nodig. Daarvoor wordt door de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Leerlingen waarvoor geen ouderbijdrage wordt betaald, kunnen uitgesloten worden van deelname aan bepaalde activiteiten die uit deze bijdrage worden gefinancierd. De ouderraad en contactouders vormen aldus een heel belangrijk netwerk tussen ouders onderling.

Ouders die interesse hebben in deze taak binnen de ouderraad op de Westwijzer kunnen hierover contact opnemen met één van de ouderraadsleden of de directie van de school.

De ouderraad bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit: Alice Oostenburg (voorzitter), Anne Quint, Femke Leurs, Ilse Curiére en Khadija Sajem.

De data van de ouderraadsvergaderingen zijn in de agenda opgenomen (wijzigingen voorbehouden).

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Westwijzer bestaat uit een door ouders gekozen oudergeleding en een door personeel gekozen personeelsgeleding. De leden van de MR kennen een zittingsperiode van twee jaar en indien herkozen nog 1x een periode van twee jaar. De MR is bevoegd tot het bespreken van ‘alle aangelegenheden de school betreffende’. Vergaderingen zijn openbaar en de MR brengt verslag uit aan ouders en personeel. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata vindt u terug in de agenda.

In de MR hebben dus ouders en leerkrachten zitting. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school.

De oudergeleding van de MR bestaat aankomend schooljaar uit: Auke Klijnsma (voorzitter), Carly Poelman (secretaris) en Wendy Bekman (penningmeester). De personeelsgeleding van de MR bestaat aankomend schooljaar uit: Rolinka van Leeuwen (vervangend voorzitter), Mathijs Miserus en Devi Nijhof (secretaris).

Heeft u een onderwerp dat besproken dient te worden door de Medezeggenschapsraad? Stuur dan een mail naar mr@westwijzer.nl 

Notulen

Notulen MR vergadering 10-02-2021

Notulen MR vergadering 09-12-2020

Notulen MR vergadering 28-10-2020

Notulen MR vergadering 17-09-2020

Agenda 

Agenda MR 31-03-2021

Agenda MR 10-02-2021

Agenda MR 09-12-2020

Agenda MR 28-10-2020

Agenda MR _17-09-2020

Documenten

MR.Jaarverslag.2019-2020

Huishoudelijk reglement.2020-2021

Cloudwise / COOL

De leerkrachten van de Westwijzer werken sinds 2019 met Cloudwise.

Team

Directie

Ruud Sahertian
Directeur

Adjunct-directeur

Leerkrachtenteam

Juf Bianca Hoebeke
Groep 1-2A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Monique van Wijk
Groep 1-2B
(wo-do-vrij)

Juf Tessa van der Putten
Groep 1-2B
(ma-di)

Juf Jomi Da Costa
Groep 1-2C
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Elise Meihuizen
Groep 3A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Arjella Cohen Paraira
Groep 3B
(ma-di)

Juf Veerle Alting
Groep 3B
(wo-do-vrij)

Juf Aicha van Veen
Groep 4A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Marjan de Rooij
Groep 4B
(ma-di-wo-vrij)

Juf Leidi van der Sluis
Groep 4B
(do)

Juf Maaike de Jong
Groep 5A
(ma-di-wo-do)

Juf Leidi van der Sluis
Groep 5A
(vrij)

Meester Floris Broekmeulen
Groep 5B
(ma-di-wo)

Juf Sela Ruis
Groep 5B
(wo-do-vrij)

Juf Maaike Bezemer
Groep 6A
(ma-di-wo)

Meester Marco Bakker
Groep 6A
(wo-do-vrij)
(ziektevervanging juf Berbie Noordman)

Juf Chantal Noppert
Groep 6B
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Janine Stoete
Groep 7A
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Lisa Vessies
Groep 7B
(ma-di-wo-do-vrij)

Juf Latifa Ait Bouhssini
Groep 8A
(di-wo-do-vrij)

Meester Pim Buwalda
Groep 8A
(ma)

Juf Devi Nijhof
Groep 8B
(ma-di-wo-do-vrij)

Ondersteunend personeel

Intern begeleider
Juf Rolinka van Leeuwen
(ma-di-do-vrij)

Administratie
Eveline Reekers
(ma-di-wo-do)

Onderwijsassistente
Juf Irma Rijkmans
(di-do)

Onderwijsassistente
Juf Beau Thie
(n.n.b.)

Bewegingsonderwijs
Meester Mathijs Miserus
(ma-di-do-vrij)

Coördinator TSO
Monique Peereboom

Conciërge
Zoran Marinovic
(ma-di-do-vrij)

Leraar-ondersteuner
Meester Sander van Raalte
(di-do-vrij)

Leraar-ondersteuner
Juf Caitlin Kroot
(ma-di-wo-do-vrij)

Leraar-ondersteuner
Juf Annika Braakhuis
(ma-di-wo-do-vrij)

Leraar-ondersteuner
Juf Romy Jongen
(ma-di-wo-do-vrij)

Leraar-ondersteuner
Juf Nikkie van de Vuurst
(di-do-vrij)